تجهیز قطار زندگی به سامانه هوشمند KNWIFI

حمل و نقل ریلی نقش بسزایی در جا به جایی مسافرین عزیز در کشور ایفاء می نماید. در این راستا شرکت حمل و نقل ریلی رجاء نیز به عنوان سکان دار حمل و نقل ریلی کشور سعی در ارایه خدمات نوین به مسافران خود دارد. در همین راستا و براساس جلسات متعدد فنی و کارشناسی با متخصصین شرکت رجاء، سامانه هوشمند KNWIFI در سال 1395 بر روی واگن های قطار مسافربری زندگی نصب و جایگزین سیستم قبلی شد. براساس آمار و بازخوردهای موجود سیستم KNWIFI به دلیل سرعت بسیار بالا و اطلاعات کامل و غنی خود بسیار بیشتر از سیستم قبلی مورد استقبال مسافرین عزیز واقع شده است.